Algemene voorwaarden De Praktijk Helmond


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Praktijk Helmond: gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kasteel Traverse 90 (5701NR) te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 61140090.

b. Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Praktijk Helmond een overeenkomst is aangegaan.

c. Werkzaamheden: iedere verleende dienst door De Praktijk Helmond die onderwerp is van de overeenkomst.Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en/of (behandelings)overeenkomsten tussen De Praktijk Helmond en cliënt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen cliënt en De Praktijk Helmond komt tot stand nadat een behandelplan van De Praktijk Helmond voor cliënt is overeengekomen en de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.
3.2 De Praktijk Helmond zal zich inspannen om de werkzaamheden naar haar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van het onderzoek of de behandeling.
3.4 Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. Annulering kan telefonisch of per mail plaatsvinden. Bij het annuleren binnen 24 uur voor de behandeling is De Praktijk Helmond gerechtigd €42,50 in rekening te brengen bij de cliënt. In het geval van zonder afzegging niet bij de behandeling verschijnen wordt €85,00 in rekening gebracht bij de cliënt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 De Praktijk Helmond is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan De Praktijk Helmond verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomst. De Praktijk Helmond is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

4.2 Voor schade voortvloeiend uit door De Praktijk Helmond ingevolge de overeenkomst geleverde werkzaamheden, gegeven adviezen of schade veroorzaakt door bij uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde personen, is De Praktijk Helmond slechts dan aansprakelijk indien er sprake
is van opzet en/of grove schuld door De Praktijk Helmond en/of van de door De Praktijk Helmond ingeschakelde derden.

4.3 Cliënt vrijwaart De Praktijk Helmond voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door hen geleden schade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen cliënt en De Praktijk Helmond, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld door De Praktijk Helmond.Artikel 5. Vertrouwelijke informatie/geheimhouding

5.1 Cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, die De Praktijk Helmond voor het goed uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De Praktijk Helmond en/of de door haar ingeschakelde derden behandelt/behandelen de van cliënt verkregen informatie vertrouwelijk.
5.2 De Praktijk Helmond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als door de cliënt verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. Tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor De Praktijk Helmond kenbaar was, althans behoorde te zijn.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendom

6.1 Het intellectuele en industriële eigendom op het door De Praktijk Helmond ter beschikking gestelde diensten en materiaal berust bij De Praktijk Helmond.
6.2 Cliënt is niet bevoegd diensten en producten afkomstig van De Praktijk Helmond aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van De Praktijk Helmond.Artikel 7. Betaling

7.1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen De Praktijk Helmond en de cliënt worden gesloten en de werkzaamheden die De Praktijk Helmond uitvoert, tenzij anders overeengekomen.

7.2 De door De Praktijk Helmond aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen dertig (30) dagen na de datum van de factuur te zijn voldaan.

7.3 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en brengt De Praktijk Helmond de wettelijke rente in rekening zolang de cliënt in verzuim blijft.

7.4 Bij niet-betaling binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum kan De Praktijk Helmond de cliënt een betalingsherinnering sturen.

7.5 Voldoet de cliënt binnen veertien (14) dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar betalingsverplichting, dan is De Praktijk Helmond gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derde te laten uitvoeren.

7.6 Alle (buitengerechtelijke) incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen te laste van de cliënt.

7.7 Bij betalingsachterstand is De Praktijk Helmond gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.Artikel 8. Klachten en geschillen

8.1 Klachten en/of opmerkingen over door De Praktijk Helmond geleverde producten en diensten dient cliënt binnen veertien (14) dagen na constatering kenbaar te maken bij De Praktijk Helmond.

8.2 Een klacht of andere opmerking ontslaat cliënt niet van zijn verplichting tot tijdige betaling.

8.3 De Praktijk Helmond zal in beginsel de klacht direct, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen, in behandeling nemen.

8.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost heeft cliënt de organisatie Klacht & Company (aangesloten via P3NL) een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Cliënt is gerechtigd om, in afwijking van artikel 8.1, direct de klacht bij een klachtenfunctionaris van Klacht & Company neer te leggen. Op de website van De Praktijk Helmond of van Klacht & Company kan cliënt een folder met de volledige procedure en klachtenformulier downloaden.
8.5 Indien de klachtafhandeling niet naar tevredenheid wordt afgerond kan cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt de klacht van cliënt en De Praktijk Helmond moet zich houden aan de uitkomst van deze geschillenprocedure.

Artikel 9. Geschillen

Op alle met De Praktijk Helmond te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is die binnen welks arrondissement het kantoor van De Praktijk Helmond is gevestigd.